Servizos

Áreas profesionais

 • Dereito Civil
 • Dereito Civil e de Familia
 • Dereitos honoríficos e fundamentais
 • Reclamacións de Cantidade e Impagados
 • Indemnizacións
 • Procesos sobre capacidade das persoas, filiación, paternidade e maternidade
 • Procesos de incapacitación, reintegración da capacidade, tutela e adopción
 • Procesos matrimoniais, de menores e alimentos
 • División xudicial de patrimonios hereditarios
 • Proceso monitorio e cambiario
 • Procesos derivados da Lei Hipotecaria
 • Procesos sobre arrendamentos, desfiuzamentos, aparcería e retractos
 • Procesos sobre a natureza posesoria (interdictos de reter, recobrar, obra nova)
 • Procesos sobre propiedade horizontal
 • Procesos de execución
 • Tráfico
 • Dereito bancario (reclamación de cláusulas bancarias abusivas –cláusula chan, gastos hipotecarios)
 • Dereito Laboral
 • Contratación Laboral
 • Altos Cargos e Directivos
 • Procesos de Seguridade Social
 • Prevención de Riscos laborais
 • Negociación Colectiva
 • Procedementos Laborais
 • Dereito Laboral
 • Contratación Laboral
 • Altos Cargos e Directivos
 • Procesos de Seguridade Social
 • Prevención de Riscos laborais
 • Negociación Colectiva
 • Procedementos Laborais
 • Dereito Mercantil e Societario
 • Dereito de Sociedades
 • Reestructuracións Societarias
 • Protocolos Familiares
 • Contratos Mercantís
 • Procedementos regulados na Lei Concursal
 • Defensa da Competencia
 • Comercio Internacional
 • Dereito Administrativo e Contencioso-Administrativo
 • Actuacións en Vía Administrativa
 • Procedementos Sancionadores
 • Reclamacións previas á vía laboral e civil
 • Recursos Administrativos
 • Expropiación Forzosa
 • Expedientes sobre Contratación Administrativa e Concesións Administrativas
 • Proceso Contencioso-Administrativo
 • Procedementos da LXCA
 • Recursos
 • Execución de Sentenzas
 • Dereito Deportivo e do Entretemento
 • Dereito Deportivo
 • Asesoramento a deportistas e artistas
 • Asesoramento a entidades no ámbito deportivo
 • Asesoramento na organización de eventos
 • Asesoramento a entidades no ámbito do Entretemento/Media
 • Dereito Fiscal
 • Fiscalidade Xeral
 • Fiscalidade Internacional
 • Prezos de Transferencia
 • Impostos Indirectos (IVE e Aduanas)
 • Tributación Local
 • Empresa Familiar
 • Contencioso Tributario
 • Dereito Inmobiliario
 • Compravenda de Inmobles e Sociedades Inmobiliarias
 • Contratos de Promoción, Construcción e Técnicos
 • Contratos de Arrendamento
 • Organización de Complexos Inmobiliarios
 • Dereito Penal
 • Delitos Económicos
 • Delitos Medioambientais
 • Delitos contra a Seguridade e Hixiene no Traballo
 • Delitos contra as Persoas, a Intimidade, a Honra e Patrimonio
 • Delitos contra a Propiedade Intelectual e Industrial
 • Delitos Societarios, contra Facenda Pública e a Seguridade Social
 • Delitos contra os Dereitos dos Traballadores
 • Delitos contra a orde socioeconómica
 • Dereito Urbanístico
 • Planeamento
 • Convenios Urbanísticos
 • Xestión Urbanística
 • Licenzas
 • Dereito de Seguros
 • Pólizas de Grandes Riscos
 • Reaseguro
 • Compravenda de Entidades Aseguradoras
 • Cesións de Carteira
 • Acordos de mediación. Banca seguros
 • Fusións e Adquisicións
 • Fusións e Escisións
 • Compravendas de Sociedades, Empresas e Activos
 • OPAS
 • Litigación e Arbitraxe
 • Contencioso Civil e Mercantil
 • Arbitraxe Internacional
 • Arbitraxe Nacional
 • Outros Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC)
 • Propiedade Industrial e Intelectual
 • Patentes
 • Marcas
 • Propiedade Intelectual
 • Dereitos de Imaxen
 • Reestructuracións e Insolvencias
 • Reestructuracións Empresariais
 • Refinanciacións de débeda
 • Situacións de preinsolvencia e concursos de acreedores
 • Recuperación de créditos
 • Responsabilidade de administradores, conselleiros e directivos
 • Industrias
 • Automoción
 • Capital Risco
 • Empresa Familiar
 • Real Estate
 • Turismo e Hoteles

Custe dos servizos xurídicos

FEBRERO AVOGADOS ofrece servizos dunha moi alta calidade xurídica, pero iso é compatible coa fixación duns honorarios profesionais entendibles para os clientes, e moderados, que se sinalan en función do traballo realizado, e do beneficio xerado para os nosos clientes.

Neste sentido, e ante a posibilidade de iniciar un procedemento xudicial ou extraxudicial, o despacho confeccionará unha FOLLA DE ENCARGO que asinará co cliente, e no que se especificarán os traballos a realizar e o custe que suporá para os nosos clientes, e co fin de que éstos teñan unha previsión global de cal será o custe esperable do seu procedemento.

Igualas xurídicas

Para as empresas, FEBRERO AVOGADOS ofrece a posibilidade de concertar un sistema de prestación de servizos denominado “iguala”, en virtude da que, mediante o pago dunha cota establecida mensualmente, unha vez analizadas as necesidades e dimensión da empresa ou cliente, quedan incluidos os servizos xurídicos previamente pactados entre ambas partes, aos que se lle poden engadir, o asesoramento fiscal, contable e de xestión de persoal e de seguridade social, con algunha das Asesorías que colaboran co despacho.

Deste xeito as empresas terán orzamentados os Honorarios que polos servizos xurídicos, e de outro tipo, deberán abonar en cada exercicio, sistema que resulta sumamente áxil e eficaz para ambas partes. Consulte con nós e darémoslle un orzamento sen compromiso.

Contactar